In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, specifiek in het kader van de toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd”.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (hier “FOD BOSA” genoemd). Onze opdrachten staan beschreven in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. (link: https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/02/22/2017010836/justel)

  • Adres : WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
  • Telefoonnummer : +32 (0)2 740 75 00
  • Ondernemingsnummer : 0671.516.647

FOD BOSA als federale dienstenintegrator

Eén van de opdrachten van de FOD BOSA bestaat er in om als federale dienstenintegrator de elektronische gegevensuitwisseling tussen instanties en de geïntegreerde ontsluiting van gegevens te organiseren. Deze opdracht wordt nauwkeurig beschreven in de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (link: https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2012/08/15/2012002044/justel)

FOD BOSA verleent haar diensten in uitvoering van de toepasselijke regelgeving en overeenkomstig de afspraken tussen de verzendende en ontvangende instanties. Indien er persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen partijen, moet de uitwisseling toegelaten zijn door een specifieke regelgeving, een protocol tussen de partijen of een beslissing van een bevoegd orgaan.

Bij de uitvoering van haar rol als federale dienstenintegrator werkt FOD BOSA nauw samen met andere dienstenintegratoren, zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en eGezondheid, en de regionale dienstenintegratoren, zoals Informatie Vlaanderen, de Banque Carrefour d’échange de données en Paradigm.

FOD BOSA als verwerkingsverantwoordelijke

In zijn rol van federale dienstenintegrator treedt de FOD BOSA op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor wat de verwerkingen betreft die nodig zijn om de gegevensuitwisseling en -integratie tot stand te kunnen brengen.

De FOD BOSA is als federale dienstenintegrator geen verwerkingsverantwoordelijke voor de oorspronkelijke inzameling van de gegevens en is evenmin de verwerkingsverantwoordelijke voor uiteindelijke verwerking van de persoonsgegevens, nà de gegevensuitwisseling. De betrokken partijen (respectievelijk de verzendende en ontvangende partijen) zijn en blijven daarvoor de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijken.

Deze specifieke gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” die tot doel heeft om burgers inzage te geven in de gegevensuitwisseling die via diensten van FOD BOSA als federale dienstenintegrator zijn verlopen.

De terbeschikkingstelling van de persoonsgegevens aan de betrokkenen via de toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” is noodzakelijk voor de uitvoering van art. 16, §2 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (“Eenieder heeft recht op kennisname van alle overheden, instellingen en personen die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens via het netwerk hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden of diensten die belast zijn met het toezicht of de opsporing of vervolging of bestraffing van misdrijven, de federale politie, het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten en hun respectievelijke enquêtedienst, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid en de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie.”))

Door middel van de toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” geeft de FOD BOSA eveneens uitvoering aan het recht van inzage van de betrokkene zoals voorzien in artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor wat betreft de verwerkingen waarvoor het als verwerkingsverantwoordelijke in zijn rol als federale dienstenintegrator optreedt, rekening houdend met de beperkingen zoals voorzien in artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Door middel van de toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” krijg je inzicht in de persoonsgegevens die FOD BOSA over jou heeft verwerkt gedurende de zes maanden voorafgaand aan de opzoeking:

  • het tijdstip van uitwisseling (datum),
  • de identiteit van de verzendende partij
  • de identiteit van de ontvangende partij
  • een beschrijving van de categorie(ën) van persoonsgegevens.

Indien je meer informatie wil omtrent het doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens door de verzendende instantie of de ontvangende instantie, kan je je wenden tot de instantie(s) in kwestie.

Over welke verwerkingen kan er géén informatie via toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” worden bekomen?

Gelet op art. 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en art. 16, §2 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator wordt er geen informatie verstrekt omtrent de gegevensuitwisseling door of aan de bestuurlijke en gerechtelijke overheden of diensten die belast zijn met het toezicht of de opsporing of vervolging of bestraffing van misdrijven, de federale politie, het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten en het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten en hun respectievelijke enquêtedienst, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid en de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

De organisatie van de uitwisseling van persoonsgegevens vereist dat FOD BOSA de uitwisselingssystemen ontwikkelt, test en onderhoudt. Tests verlopen in principe aan de hand van anonieme gegevens of gepseudonimiseerde gegevens. In het kader van de organisatie van de uitwisseling van persoonsgegevens is het mogelijk dat, voor zover het testen niet doeltreffend kan worden gerealiseerd door middel van anonieme gegevens of gepseudonimiseerde gegevens, hiervoor reële persoonsgegevens moeten worden gebruikt. Hierbij worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen. Dit gebeurt bovendien steeds onder toezicht van de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD BOSA. Omwille van technische redenen is het niet mogelijk om over de persoonsgegevens die in het kader van tests door de FOD BOSA worden verwerkt, via de toepassing my Data “Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd” informatie te verstrekken. Indien je het recht van inzage betreffende jouw persoonsgegevens die in het kader van testen worden verwerkt, wil uitoefenen, kan je de functionaris voor gegevensbescherming te contacteren via volgend mailadres: dpo@bosa.fgov.be.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die FOD BOSA over jou heeft verwerkt in het kader van haar rol van federale dienstenintegrator zoals hierboven beschreven, worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de bewijsvoering in geval van betwisting.

Cookies

Meer informatie over het cookiebeleid van deze toepassing kan je vinden op de pagina Cookiebeleid

Overzicht rechten van de betrokkene

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO).

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage
Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over jou hebben. We kunnen je een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.
Recht op verbetering
Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.
Recht van bezwaar
Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.
Recht op het beperken van de bewerking
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.
Recht op vergetelheid of verwijdering
Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.
Recht op intrekking van jouw toestemming
Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Indien je dit nodig acht, kan je een klacht indienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.