• My Data wil de burger meer inzicht geven over de persoonsgegevens die over hem of haar bij de overheid worden verwerkt.
   Er zijn 4 delen:

   • GDPR Register: deze website geeft een algemeen overzicht van alle verwerkingen per federale instelling.
   • Authentieke bronnen: deze website geeft een algemeen overzicht van alle gegevensbanken met gevalideerde informatie. Deze gegevensbank wordt bijgewerkt door specifieke instellingen die er als enige verantwoordelijk voor zijn.
   • Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd: deze toepassing geeft weer welke instelling je persoonsgegevens via de federale dienstintegrator heeft geraadpleegd en op welke datum.
   • Mijn gegevens: deze toepassing geeft per federale instelling je persoonsgegevens weer die door deze instelling beheerd worden.
  • Dit project wordt ondersteund door de “Herstel en Veerkracht Faciliteiten” van de Europese lidstaten om een transparantere interactie tussen overheid en burgers te bekomen. Lees meer op https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-resilience-facility_nl

  • ‘Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd’ geeft een overzicht van alle overheden en instellingen die jouw gegevens in de laatste twaalf maanden via de federale dienstenintegrator hebben geraadpleegd. Die info bestaat uit drie elementen: wie, wat en wanneer.

   WIE: de identiteit van de overheid of instelling die jouw gegevens ontving én de identiteit van de verzendende overheid of instelling (de bron).
   WAT: de categorie van de gegevens.
   WANNEER: de exacte datum van de raadpleging.

  • Elke instelling of overheid die via de tussenkomst van de federale dienstenintegrator gegevens ontvangt, moet over een toelating of machtiging beschikken om die gegevens te kunnen ontvangen. Die toelating of machtiging is altijd beperkt tot een bepaald doeleinde. Informatie over de concrete situatie waarin of de exacte reden waarom een instelling of overheid gegevens raadpleegt, is echter niet bij ons beschikbaar. De precieze reden van een raadpleging kunnen wij je dus niet vertellen.

   Als je wil weten waarom bepaalde gegevens geraadpleegd werden door een instantie, neem dan rechtstreeks contact op met die instantie. Voor meer informatie kan je terecht bij de FAQ: Wat kan ik doen als ik meer vragen heb over een bepaalde raadpleging?

  • Meerdere vermeldingen kunnen erop wijzen dat verschillende datadiensten worden gebruikt. De federale dienstenintegrator biedt immers verschillende datadiensten aan volgens gegevens, groep van gegevens of zelfs per gegeven uit de gegevensbron. Deze datadiensten zijn specifiek ontwikkeld in functie van de samenstelling van de gegevensbron en in functie van de behoeften van de ontvangende instantie. Zo zijn we zeker dat de overheid of instelling in kwestie alleen toegang heeft tot de gegevens die deze mag raadplegen.

   Het is perfect mogelijk dat een overheid of instelling meerdere van deze datadiensten aanspreekt om verschillende gegevens vanuit eenzelfde bron op te vragen. Dan krijg jij dus aparte vermeldingen te zien.

   We geven een fictief voorbeeld: de FOD Mobiliteit raadpleegt de gegevens uit het Rijksregister via de dienst 'Persoonsgegevens – naam, voornaam en geboortedatum'. Tegelijkertijd raadpleegt het via een andere dienst 'Persoonsgegevens – adres' en tot slot via een derde dienst 'Persoonsgegevens – adreshistoriek' om het dossier zo volledig mogelijk te krijgen. Dat zijn drie verschillende datadiensten van dezelfde categorie 'Persoonsgegevens'. In het persoonlijk verslag verschijnen dan drie vermeldingen dat FOD Mobiliteit je gegevens op hetzelfde moment of kort na elkaar heeft geraadpleegd.

  • Als je nog vragen hebt over een bepaalde raadpleging, dan contacteer je best de functionaris voor gegevensbescherming van de overheid of instelling die de gegevens heeft geraadpleegd. De juiste contactgegevens kan je terugvinden op de homepage van de betrokken overheid of instelling, indien het om een federale overheidsinstelling gaat vind je deze ook terug op - GDPR (gdpr.belgium.be). Vermoedens over misbruik? Neem dan contact op via ons contactformulier.

  • Een dienstenintegrator is ‘een instelling die door de wet belast is met de integratie van diensten binnen een bepaald overheidsniveau of in een bepaalde sector’. Zo staat het gedefinieerd in de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator.

   ‘Integratie van diensten’ duidt enerzijds op het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen instanties en anderzijds op het toegankelijk maken (ontsluiten) van die gegevens. De missie van de federale dienstenintegrator is de gegevensverwerkingsprocessen te integreren, met instemming van de deelnemende overheidsdiensten en andere dienstenintegratoren. Het doel: gegevensuitwisselingen en de bijhorende dienstverlening vereenvoudigen door de administratieve lasten te verlagen en een veilig digitaal alternatief te voorzien.

  • Momenteel zijn er zes publieke dienstenintegratoren in België:

   1. FOD BOSA is de federale dienstenintegrator (behalve voor de organisaties en instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid en de actoren in de zorgsector)
   2. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid coördineert e-government voor de instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid
   3. eHealth-platform ondersteunt met haar diensten de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens
   4. Paradigm is de gewestelijke dienstenintegrator voor het Brussels Gewest
   5. Digitaal Vlaanderen is de gewestelijke dienstenintegrator voor Vlaanderen
   6. Banque Carrefour d'Échange de Données (BCED) is de gewestelijke dienstenintegrator voor Wallonië en de Franse Gemeenschap (genaamd Federatie Wallonië-Brussel)
  • Een persoonlijk verslag van 'Wie heeft mijn gegevens geraadpleegd' bevat alleen de raadplegingen die via de federale dienstenintegrator zijn verlopen. Het is echter mogelijk dat er nog andere gegevensuitwisselingen zijn geweest tussen de betrokken overheden en instellingen, maar dat die niet in je persoonlijk rapport zijn opgenomen. Het gaat in zo’n geval om uitwisselingen via een andere dienstenintegrator dan de federale, of om uitwisselingen die rechtstreeks tussen overheden of instellingen plaatsvonden, zonder tussenkomst van een dienstenintegrator.

   Bovendien mag er in sommige specifieke gevallen geen informatie gegeven worden over de uitwisseling van gegevens. Dit is uitdrukkelijk voorzien in de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (art. 16, §2). Het betreft meer bepaald raadplegingen door:

   • bestuurlijke en gerechtelijke overheden of diensten die belast zijn met het toezicht of de opsporing, vervolging of bestraffing van misdrijven
   • de federale politie
   • de lokale politie
   • het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten en hun respectievelijke enquêtediensten
   • het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse,
   • de Veiligheid van de Staat
   • de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid
   • de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie
  • Raadplegingen gebeuren

   • of via een handmatige opvraging door jezelf of een medewerker van een bepaalde overheid of instelling,
   • of via een geautomatiseerd systeem van een overheid of instelling dat de gegevens raadpleegt. Dit gebeurt bijvoorbeeld om gegevens van een groot aantal personen tegelijkertijd op te vragen of om gegevens te updaten of te synchroniseren. Dit soort automatische raadplegingen wordt vaak gegroepeerd (‘in batch’) en gebeurt soms ’s nachts om efficiëntie redenen.
  • De termijn van twaalf maanden is een gevolg van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator (art. 16, §2). Die bepaalt dat iedereen mag weten welke overheden en instellingen gedurende de laatste twaalf maanden zijn gegevens via het netwerk hebben geraadpleegd of bijgewerkt, behoudens enkele uitzonderingen.

  • De wet van 15 augustus 2012 stelt dat de federale dienstenintegrator deze gegevens tien jaar bewaart (art. 14, §5).

  • Alleen overheden of instellingen die daartoe gemachtigd zijn kunnen gegevensbronnen via de federale dienstenintegrator raadplegen. Afhankelijk van de gegevensbron in kwestie kan die machtiging of toelating op verschillende manieren verleend worden:

   • door middel van een protocol tussen de overheden of instellingen die verzenden en ontvangen
   • door een beraadslaging van het voormalig Sectoraal Comité voor de Federale Overheid, het voormalig Sectoraal Comité van het Rijksregister of het Informatieveiligheidscomité
   • door een beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken (specifiek voor het Rijksregister)
   • uitdrukkelijk door een regelgevende tekst
  • Online formulieren van de overheid die automatisch je gegevens invullen, kunnen je persoonlijke gegevens raadplegen nadat je bent aangemeld. Er zijn een aantal types van gegevens die kunnen worden opgevraagd:

   1. Mogelijks worden je naam, voornaam, adres en andere gegevens vanuit het rijksregister opgehaald voor volgende websites van de overheid:
    • aanvraag formulieren, klachten formulieren
    • het eLoket van je gemeente of stad
    • de eBox website, de my Data website of andere websites die je gegevens gebruiken
    • online toepassingen van de federale overheid
   2. Mogelijks worden de gegevens van je organisatie vanuit de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) opgehaald vanuit volgende websites van de overheid:
    • formulieren die je in naam van je organisatie of onderneming invult
    • websites die je rol binnen een organisatie opvragen om toegang te geven
    • online toepassingen van de federale overheid
  • Mijn Dossier en my Data bieden een gelijkaardige transparantie.

   Mijn Dossier geeft momenteel wel een volledig beeld van de raadplegingen die gebeurden op je gegevens in het Rijksregister (uitgezonderd deze in kader van politioneel of gerechtelijk onderzoek).

   In my Data worden de raadplegingen getoond die gebeurden via de datadiensten van de federale dienstenintegrator (meer uitleg hierover vindt je elders in deze FAQ).  

   Bijgevolg kan je bepaalde raadplegingen terugvinden in Mijn Dossier maar niet in my Data, omdat de raadplegingen rechtstreeks in het Rijksregister plaatsvonden en niet via onze datadiensten.  

   Anderzijds zal je in my Data een veel breder zicht terugvinden van alle raadplegingen op je persoonsgegevens die in een breed gamma aan overheidsbronnen gebeurden via de datadiensten van de federale dienstenintegrator (naast het Rijksregister ook opzoekingen in ondernemingsgegevens van FOD Economie, mobiliteitsgegevens van FOD Mobiliteit, kadastergegevens van FOD Financiën, enz.). 

  • De federale dienstenintegrator beschikt niet over de specifieke informatie wie binnen de instanties je persoonsgegevens heeft geraadpleegd.

   Wanneer je vragen hebt omtrent de uitgevoerde raadpleging of vermoedt dat een instantie je gegevens ten onrechte raadpleegt of de regelgeving niet respecteert, is het tot diezelfde instantie dat je je moet wenden voor meer inlichtingen. De instanties moeten de traceerbaarheid en de archivering van hun raadplegingen verzekeren en kunnen je inlichtingen verstrekken over de aard van die raadplegingen en de dienst die daarbij betrokken was.

Het antwoord op uw vraag niet gevonden?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.